Reklamační podmínky

V případě, že doručené zboží je poškozené nebo nefunkční, kupující je povinen postupovat podle reklamačního řádu.

Reklamační řád

Prodávající garantuje kupujícímu za to, že zboží je v době jeho převzetí kupujícím a během záruční doby, bez chyb, tj. že zboží odpovídá popisu, který byl o tomto zboží uveden na stránce elektronického obchodu prodávajícího v době prodeje zboží nebo v jakékoliv doprovodné dokumentací dodané se zbožím.

Záruční doba na zboží pořízené kupujícím přes internetový výdej je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Pokud je na zboží, jeho obalu nebo v jakékoliv doprovodné dokumentaci dodané se zbožím vyznačena doba spotřeby, záruční doba trvá do posledního dne vyznačené doby spotřeby (zboží s omezenou dobou spotřeby).

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady zboží, které vzniknou jeho použitím nebo opotřebením. U spotřebního zboží a spotřebních částí zboží se záruka platí pouze po dobu jeho životnosti, která může být dána počtem použití, způsobem použití nebo jinak. Přirozené nebo obvyklé opotřebení, vypoužívání, zničení zboží (vzhledem k jeho kvalitě, množství, způsob nebo frekvenci použití nebo jiné parametry), následkem jeho obvyklého užívání, není chybou zboží a prodávající za něj neodpovídá.

Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vznikly zejména v důsledku zaviněného jednání nebo opomenutí kupujícího, nesprávným skladováním, manipulováním nebo přepravou, nesprávným nebo neodborným zásahem do věci a za chyby vzniklé v důsledku používání, které je v rozporu s příslušným návodem k použití. Informace o správném použití, ať už ve formě příbalové informace uživatele nebo návodu k obsluze případně uživatelského manuálu je vždy přiložena ke zboží. Pokud takový dokument chybí, kupující nesmí takové zboží použít a je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího, který zajistí dodání příslušných dokumentů nebo vrácení kupní ceny (při vrácení zboží prodávajícímu). Prodávající také neodpovídá za důsledky vyšší moci.

Pokud má zboží odstranitelnou vadu, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada pouze části zboží, výměnu této části, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud má zboží neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné chyby, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud má zboží neodstranitelnou chybu, která nebrání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Prodávající a kupující mohou na základě písemné dohody zvolit i jiný způsob vyřízení reklamace než jak je uvedeno výše.

V případě poskytnutí slevy, nelze reklamovat chybu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu existenci vady zboží neprodleně. Prodávající nenese odpovědnost za další chyby nebo škody, kterým by bylo možné zabránit, pokud by se o chybě zboží prodávající dozvěděl včas. Kupující musí uplatnit reklamaci u prodávajícího v rámci záruční doby.

Reklamaci zboží u prodávajícího je možné provést doručením zboží, dokladu o jeho koupi a potvrzeného záručního listu (pokud byl záruční list vydán) na adresu prodávajícího Priekopa 1915/55A, 060 01 Kežmarok, Slovenká republika, osobně nebo poštou spolu s příbalovou informací o

  • důvodech reklamace, spolu s popisem vytýkané vady zboží,
  • požadovaném způsobu vyřízení reklamace v rámci možností uvedených v tomto článku výše,
  • způsobu převzetí zboží nebo peněz kupujícím po skončení reklamačního řízení (pokud kupující nezašle tuto informaci, je oprávněn příslušný způsob zvolit prodávající),
  • kontaktních údajích kupujícího (tel. č., email). Reklamace se považuje za uplatněnou dnem splnění všech podmínek uvedených v tomto odstavci.

Zboží musí být předloženo se všemi jeho součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující tuto povinnost poruší, prodávající reklamaci vyřídí pokud to bude možné. V případě uplatnění slevy však hodnota chybějících součástí a příslušenství bude od kupní ceny zboží odečtena.

Pokud již bylo toto zboží dříve reklamované, kupující doloží také doklad o předešlé reklamaci.

Pokud reklamace nesplňuje všechny podmínky řádné reklamace, prodávající o tom neprodleně informuje kupujícího osobně, telefonicky, SMS nebo emailem. Prodávající o uplatnění řádné reklamace kupujícím vyhotoví písemný protokol, jehož kopii předá nebo zašle kupujícímu. Dnem uvedeným v tomto protokolu začíná reklamační řízení.

Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ihned, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, o čemž neprodleně informuje kupujícího osobně, telefonicky, SMS nebo emailem. Reklamaci prodávající vyřídí ihned, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

O vyřízení reklamace prodávající neprodleně informuje kupujícího osobně, telefonicky, SMS nebo emailem. Prodávající rovněž informuje o způsobu doručení zboží nebo peněz kupujícímu. Prodávající vyhotoví o vyřízení reklamace písemný záznam, jehož kopii předá nebo zašle kupujícímu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím, když ho převezme osoba, která disponuje písemným protokolem o uplatnění reklamace.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

V případě zamítnutí reklamace se záruční doba o čas vyřízení reklamace neprodlužuje.

Ke stažení

Reklamační formulář Coresatin
Odstoupení od smlouvy – poučení
Formulař – Odstoupení od smlouvy