Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je NETPHARMA s.r.o., se sídlem Priekopa 1915 / 55A, 060 01 , Slovenská republika, IČO: 46 415 173, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu SR Prešov odd. : Sro., vl. č. 25330 / P (dále jen “prodávající”) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

1. Identifikace prodávajícího

NETPHARMA s.r.o.
se sídlem Priekopa 1915 / 55A, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika
IČO: 46 415 173
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov oddíl: Sro., Vložka číslo 25330 / P
DIČ: 2820013174
IČ DPH: SK 2820013174
Emailová adresa: netpharma@netpharma.sk nebo coresatin@netpharma.sk,
telefonní číslo: +421 907 984 013
č.ú:. 2922869107/1100
TATRABANKA, a.s.
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2286 9107
SWIFT (BIC): TATRSKBX

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře (dále jen “objednávka”) na internetové stránce prodávajícího www.corestin.cz (dále jen “elektronický obchod prodávajícího”), kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím, za kupní cenu a za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách a objednávce.

Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu uvedenou v objednávce automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen “akceptace objednávky”). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

Akceptace objednávky je akceptováním návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně i jiné potřebné údaje.

Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, že objednávka kupujícího byla expedována / odeslána.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické podobě kupujícímu.

Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a bezprostředně před odesláním objednávky,

b) o obchodním jméne a sídle prodávajícího informoval v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

c) o kontaktních údajích prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

d) o adrese prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět, informoval v bodě 10 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a bezprostředně před odesláním objednávky,

f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

g) o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v bodě 6 a v příloze těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího

i) o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. SR o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku”), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v bodě 6 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

j) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v bodě 6 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

k) o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v bodě 10 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

l) o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá, informoval v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

m) o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je český jazyk, informoval v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího

n) informace o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů a odkaz na platformu alternativního řešení sporů, jejímž prostřednictvím může kupující jako spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu jsou upraveny v článku 12 obchodních podmínek.

Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů nebo o nákladech na vrácení zboží, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen:

a) dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,

b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím emailu
d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).
Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku ). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající kupujícímu již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

4. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

Kupující je povinen:

a) převzít objednané a dodané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

5. Dodací podmínky

Obvyklá dostupnost zboží s předpokládaným termínem jeho doručení je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu. Prodávající zobrazuje v e-shopu informaci o obvyklé dostupnosti zboží. Tyto informace se však mohou měnit a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží a služeb ve všech nebo některých odběrných místech nebo určitými způsoby dopravy. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě nedohodli jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle předcházející věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty pro dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží, a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným dohodnutým způsobem v době před doručováním zboží. Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, který je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží, a kupujícím dohodnutý v kupní smlouvě nebo jiným dohodnutým způsobem v době před doručováním zboží.

V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo a v časovém rozsahu dohodnutém ve smlouvě, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podpis protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu reklamačního řádu uplatnit reklamaci vad zboží. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.Ku

pující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

K dispozici jsou následující způsoby doručení zásilky:

Slovenská/Česká pošta

Cena za dodání zboží (poštovné) je závislá na hmotnosti a velikosti zásilky a na způsobu zvolené platby za zboží. Při platbě kartou sa zboží zasíla prostřednictvím České pošty. V Přiadu platby dobírkou je zboží zasílano prostřednictvím Slovenké pošty. Cena za dodání zboží se kupujícímu zobrazí po výběru způsobu zvolené platby za zboží. Cena za dodání zboží nezahrnuje žádné další služby. Pokud nebude kupující zastižen, dostane do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení.

Kupující je povinen zboží zkontrolovat při převzetí a to, pokud to povaha a okolnosti doručení připouštějí, za přítomnosti osoby, která mu zboží předala. Pokud při této prohlídce kupující zjistí, že zboží nebo jeho obal je mechanicky poškozen, kupující je oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě je prodávající oprávněn navrhnout kupujícímu dodání náhradního zboží bez těchto vad. V případě schválení návrhu kupujícím, se na dodání náhradního zboží jakož i na ostatní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím přiměřeně vztahují ustanovení těchto obchodních podmínek. Pokud kupující návrh neschválí, prodávající mu vrátí uhrazenou kupní cenu zboží (pokud byla kupujícím zaplacena); kupující kromě vrácení ceny nemá žádné další nároky.

O odeslání zásilky bude kupující informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím v objednávce.

Kupující bere na vědomí, že některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. V takovém případě poštovné zůstává beze změny. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání probíhalo v několika etapách, bude si prodávající účtovat poštovné jen jeden krát.

Všechny zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

6. Právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží i bez uvedení důvodu.

Kupující může odstoupit od smlouvy tak, že prodávajícího písemně, prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěného na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího nebo e-mailem na e-mailové adrese netpharma@netpharma.sk, informuje o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačně formulovaného prohlášení způsobem nevzbuzujícím pochybnosti. V odstoupení od smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Po přijetí odstoupení od smlouvy prodávající poskytne kupujícímu potvrzení o odstoupení od smlouvy na trvanlivém nosiči.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu prodávajíciho: Netpharma, s.r.o., Priekopa 1915/55a, 060 01 Kežmarok, Slovensko. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu. Kupující bere na vědomí, že zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

Pokud není možné zboží vrátit (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno) nebo pokud je vrácené zboží poškozené nebo jakkoli znehodnoceno, může prodávající uplatnit u kupujícího právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě kupujícímu vrátí pouze takto sníženou kupní cenu.
Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající zároveň započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod).

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy a po započtení nároků vůči kupujícímu podle tohoto článku obchodních podmínek vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smluv:

a) o poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,

d) o prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) o prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) o prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g) o prodeji alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v čase uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve za 30 dní a jejichž cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které kupující výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u kupujícího a kupující si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) o prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud kupující tento obal rozbalil,

j) o prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) o poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l) o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží vlastnictvím prodávajícího a kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Platební podmínky

Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v akceptaci objednávky.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na místo dodání, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu. Všechny vyhlášené cenové akce jsou platné vždy pouze do vyprodání zásob nebo do uplynutí doby jejich trvání. Kupující si způsob platby závazně vybírá při sestavování objednávky, protože ne všechny způsoby platby jsou dostupné pro všechny způsoby dopravy, výdejní místa či skupiny zboží – elektronický obchod prodávajícího automaticky při sestavování objednávky umožní vybrat pouze takový způsob platby, který je v dané konfiguraci možný. Prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech vyloučit určité způsoby platby.

Možnosti platby:

Všechny způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

  • Platbní karta (následne je zboží zasílané Českou poštou)
  • Dobírka – objednané zboží prodávající zašle kupujícímu poštou (v případe dobírky se zboží zasílá prostřednictvím Slovenské pošty) a kupující při převzetí toto zboží uhradí zástupci prodávajícího v hotovosti

Platba zasláním hotovosti nebo šeků není možná.

Bezpečnost

Při platbě platebními kartami prodávající využívá prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifruje obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží). Zvýšení rychlosti nešifruje obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

9. Reklamace

V případě, že doručené zboží je poškozené nebo nefunkční, kupující je povinen postupovat podle reklamačního řádu.

10. Reklamační řád

Prodávající garantuje kupujícímu za to, že zboží je v době jeho převzetí kupujícím a během záruční doby, bez chyb, tj. že zboží odpovídá popisu, který byl o tomto zboží uveden na stránce elektronického obchodu prodávajícího v době prodeje zboží nebo v jakékoliv doprovodné dokumentací dodané se zbožím.

Záruční doba na zboží pořízené kupujícím přes internetový výdej je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Pokud je na zboží, jeho obalu nebo v jakékoliv doprovodné dokumentaci dodané se zbožím vyznačena doba spotřeby, záruční doba trvá do posledního dne vyznačené doby spotřeby (zboží s omezenou dobou spotřeby).

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady zboží, které vzniknou jeho použitím nebo opotřebením. U spotřebního zboží a spotřebních částí zboží se záruka platí pouze po dobu jeho životnosti, která může být dána počtem použití, způsobem použití nebo jinak. Přirozené nebo obvyklé opotřebení, vypoužívání, zničení zboží (vzhledem k jeho kvalitě, množství, způsob nebo frekvenci použití nebo jiné parametry), následkem jeho obvyklého užívání, není chybou zboží a prodávající za něj neodpovídá.

Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vznikly zejména v důsledku zaviněného jednání nebo opomenutí kupujícího, nesprávným skladováním, manipulováním nebo přepravou, nesprávným nebo neodborným zásahem do věci a za chyby vzniklé v důsledku používání, které je v rozporu s příslušným návodem k použití. Informace o správném použití, ať už ve formě příbalové informace uživatele nebo návodu k obsluze případně uživatelského manuálu je vždy přiložena ke zboží. Pokud takový dokument chybí, kupující nesmí takové zboží použít a je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího, který zajistí dodání příslušných dokumentů nebo vrácení kupní ceny (při vrácení zboží prodávajícímu). Prodávající také neodpovídá za důsledky vyšší moci.
Pokud má zboží odstranitelnou vadu, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada pouze části zboží, výměnu této části, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud má zboží neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné chyby, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud má zboží neodstranitelnou chybu, která nebrání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Prodávající a kupující mohou na základě písemné dohody zvolit i jiný způsob vyřízení reklamace než jak je uvedeno výše.

V případě poskytnutí slevy, nelze reklamovat chybu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu existenci vady zboží neprodleně. Prodávající nenese odpovědnost za další chyby nebo škody, kterým by bylo možné zabránit, pokud by se o chybě zboží prodávající dozvěděl včas. Kupující musí uplatnit reklamaci u prodávajícího v rámci záruční doby.

Reklamaci zboží u prodávajícího je možné provést doručením zboží, dokladu o jeho koupi a potvrzeného záručního listu (pokud byl záruční list vydán) na adresu prodávajícího Priekopa 1915/55A, 060 01 Kežmarok, Slovenká republika, osobně nebo poštou spolu s příbalovou informací o

  • důvodech reklamace, spolu s popisem vytýkané vady zboží,
  • požadovaném způsobu vyřízení reklamace v rámci možností uvedených v tomto článku výše,
  • způsobu převzetí zboží nebo peněz kupujícím po skončení reklamačního řízení (pokud kupující nezašle tuto informaci, je oprávněn příslušný způsob zvolit prodávající),
  • kontaktních údajích kupujícího (tel. č., email). Reklamace se považuje za uplatněnou dnem splnění všech podmínek uvedených v tomto odstavci.

Zboží musí být předloženo se všemi jeho součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující tuto povinnost poruší, prodávající reklamaci vyřídí pokud to bude možné. V případě uplatnění slevy však hodnota chybějících součástí a příslušenství bude od kupní ceny zboží odečtena.

Pokud již bylo toto zboží dříve reklamované, kupující doloží také doklad o předešlé reklamaci.

Pokud reklamace nesplňuje všechny podmínky řádné reklamace, prodávající o tom neprodleně informuje kupujícího osobně, telefonicky, SMS nebo emailem. Prodávající o uplatnění řádné reklamace kupujícím vyhotoví písemný protokol, jehož kopii předá nebo zašle kupujícímu. Dnem uvedeným v tomto protokolu začíná reklamační řízení.

Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ihned, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, o čemž neprodleně informuje kupujícího osobně, telefonicky, SMS nebo emailem. Reklamaci prodávající vyřídí ihned, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

O vyřízení reklamace prodávající neprodleně informuje kupujícího osobně, telefonicky, SMS nebo emailem. Prodávající rovněž informuje o způsobu doručení zboží nebo peněz kupujícímu. Prodávající vyhotoví o vyřízení reklamace písemný záznam, jehož kopii předá nebo zašle kupujícímu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím, když ho převezme osoba, která disponuje písemným protokolem o uplatnění reklamace.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

V případě zamítnutí reklamace se záruční doba o čas vyřízení reklamace neprodlužuje.

11. Alternativní řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Subjektům alternativního řešení sporů je každá právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem hospodářství SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

Pokud má kupující dojem, že byla porušena jeho práva spotřebitelů je zároveň oprávněn podat na prodávajícího stížnost prostřednictvím online formuláře na podání stížnosti, tzv. platformy RSO (RSO = řešení sporů online), který je dostupný na odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

12. Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že prodávající při uzavření kupní smlouvy s kupujícím zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou upraveny v následujícím dokumentu [●]

Více informací naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 15.4.2019.

Tyto obchodní podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě emailových zpráv.

Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele uskutečňuje Slovenská obchodní inspekce. Příslušným kontrolním orgánem pro Prešovský kraj je Inspektorát SOI pro Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru.

Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění, Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů v platném znění.

Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby potvrdil, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš coresatin.cz

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Ke stažení

Reklamační formulář Coresatin
Odstoupení od smlouvy – poučení
Formulař – Odstoupení od smlouvy