Biocídy

Biocidy (gr. Bio = život + cidó = ničím) obecně jsou to látky používané k ničení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů ve všech oblastech lidské činnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8 / EC o uvádění biocidních přípravků na trh rozděluje biocidní přípravky do čtyř kategorií a 23 typů:

Typy biocidních přípravků:

Dezinfekční přípravky

1 Biocidní výrobky osobní hygieny
2 Dezinfekční přípravky pro soukromé a profesionální použití a jiné biocidní přípravky
3 Biocidní přípravky na veterinární hygienu
4 Dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv
5 Dezinfekční přípravky pro pitnou vodu

Konzervační přípravky

6 Konzervační přípravky pro výrobky v plechových obalech
7 Konzervační přípravky na povlaky
8 Konzervační přípravky na ochranu dřeva
9 Konzervační přípravky na vlákna, kůži, pryž a polymerní materiály
10 Konzervační přípravky na ochranu zdiva
11 Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy, které používají kapaliny
12 Konzervační přípravky proti tvorbě slizu
13 Konzervační přípravky pro kapaliny používané při obrábění kovů

Přípravky na regulaci živočišných škůdců

14 Rodenticidy
15 Avicidy
16 Moluskocidy.
17 Piscicidy Přípravky.
18 Insekticidy, akaricidy a jiné přípravky na regulaci jiných členovců
19 Repelenty a atraktanty

Ostatní přípravky

20 Konzervační přípravky na potraviny nebo krmiva
21 Přípravky proti hnilobě
22 Balzamovací a taxidermickým kapaliny